Bærekraftig utvikling som satsningsområde

Vi ønsker å ta vare på skaperverket slik at våre etterkommere kan leve et godt liv på jorden.

Rammeplanen sier

"Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Bærekraftig utvikling omfatter natur, økonomi og sosiale forhold og er en forutsetning for livet på jorden slik vi kjenner det. Barnehagen har derfor en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for mer bærekraftige samfunn.

Bærekraftig utvikling handler om at mennesker som lever i dag, får dekket sine grunnleggende behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. Det handler om å tenke og handle lokalt, nasjonalt og globalt. Barnehagen skal bidra til at barna kan forstå at dagens handlinger har konsekvenser for framtiden.                                                                                                                        

Barnehagen skal legge grunnlag for barnas evne til å tenke kritisk, handle etisk og vise solidaritet. Barna skal gjøre erfaringer med å gi omsorg og ta vare på omgivelsene og naturen".                                 

"Barna skal få naturopplevelser og bli kjent med naturens mangfold, og barnehagen skal bidra til at barna opplever tilhørighet til naturen".

 

MÅL

1. Barna skal bli glad i og føle tilhørighet til naturen

2. Barna skal bli kjent med naturens mangfold

3. Barna skal lære hva som ligger i begrepet bærekraftig utvikling

4. Barna skal få en begynnende forståelse for at dagens handlinger får konsekvenser for framtiden