Tryggheim

Tryggheim er en privat barnehage med utvidet kristen formålsparagraf. Eier er Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) . Vi kan tilby 51 fulltidsplasser fordelt på tre avdelinger; Regnbuen, Blomsterhagen og Noahs ark. Avdelingene er fordelt på to hus. I det ene huset har vi Blomsterhagen og Regnbuen. Der er det barn i alderen 2-5 år. De har felles uteområde. Småbarnsavdelingen Noahs Ark har 15 barn i alderen 1-2 år og de har egen utelekeplass. Navnene på avdelingene gjenspeiler profilen vår. Vi ønsker å være en inkluderende og fargerik barnehage!

Plasstilbud: Tryggheim Barnehage tilbyr kun hele plasser.  

Pris: Kr. 3230,- pr. måned.

Søskenmoderasjon: 30% av full takst for barn nummer to og 50% fra og med barn nummer tre.

Måltider: Vi serverer frokost og lunsj samt et fruktmåltid hver dag. For dette betales det kr. 350,- pr. måned. 

Førskoleklubb: Vi har 13 barn som er skolestartere til høsten. Disse barna har vi et eget opplegg for i barnehagen.

Tarkus: Trafikkopplæring for førskolebarna.

Samarbeid barnehage – skole:
Vi har i flere år samarbeidet med Gimle
skole. Det er den skolen som ligger nærmest og som tar i mot flest barn fra vår
barnehage. Vi markerer 17. mai sammen med skolen, er med på samlingen deres og
går i 17.maitog fra skolen til barnehagen. Denne markeringen finner gjerne sted
siste hverdag før nasjonaldagen.

Hvert år fyller vi ut skjemaet "Fra barnehagen til skolen" for alle skolestarterne. Dette skjemaet sender vi over til de respektive skolene før skolestart.

Vi samarbeider også om overgangen fra barnehagen til skolene for enkeltbarn
når det er nødvendig. Dette skjer i samarbeid og forståelse med foreldrene.

Foreldresamarbeid:
Det arrangeres et foreldremøte i august/september.
Her får dere en del praktisk informasjon. Det blir også anledning til å stille spørsmål, samtale med de ansatte og de andre foreldrene.

Vi innkaller alle til foreldresamtaler i oktober / november
og gir de som ønsker det tilbud om samtaler i mars. Disse vil så langt det er
mulig foregå innenfor barnehagens åpningstid.

Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barna og skal
fremme deres felles interesser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og
foreldregruppa skaper et godt barnehagemiljø.

Samarbeidsutvalget ( SU) skal være et rådgivende, kontaktskapende og
samordnende organ. SU består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik
at hver gruppe er likt representert. Eieren kan delta etter eget ønske, men ikke
med flere representanter enn de andre gruppene.