Barns medvirkning som satsningsområde

Vi ønsker å gi barna en reell innflytelse på det som skjer i barnehagen, at de skal få styrket troen på seg selv og sine muligheter og at de skal få en kompetanse som ruster dem til samarbeid og til å ivareta egne behov.

Rammeplanen sier:

Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for og oppmuntre til at barna kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet, jf. Barnehageloven §1 og §3, Grunnloven §104 og FN`s barnekonvensjon art. 12 nr. 1. Barna skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planleggingen og vurdering av barnehagens virksomhet. Alle barn skal erfare å få innflytelse på det som skjer i barnehagen. Medvirkning i praksis handler om det å virke sammen med. Det handler om det å være en del av en gruppe der man blir hørt og tatt hensyn til samtidig som man hører på andres innspill og tar hensyn til disse. Avgjørende for reell medvirkning er at de voksne møter barna med et åpent sinn og tar hensyn til deres ønsker og behov.